WAP
WAP
Zaloguj się
Zaloguj się
Dodaj ogłoszenie
Dodaj ogłoszenie
Zarejestruj się
Zarejestruj się

...


Katalog stron

« Poprzednie

Katalog stron

Opis:

Ze wzgl?du na ch?? rozwoju produktu, a co za tym idzie mo??liwo??? kontaktu osobistego poszukuj? osoby z Warszawy lub osoby, kt??ra co jaki?? czas w Warszawie b?dzie mog??a si? pojawi?.

Zlec? wykonanie katalogu stron internetowych zgodnie z poni??szymi za??o??eniami.
W katalogu b?d? znajdowa??y si? sklepy/portale internetowe.

Ka??dy ze sklep??w posiada?? b?dzie nast?puj?cy zakres danych:
- nazwa sklepu
- adres www (widoczny)
- adres www docelowy - mo??e by? inny ni?? widoczny
- zakres kraj??w do jakich realizowana jest wysy??ka
- zakres wersji j?zykowych, w jakich dost?pny jest sklep
- opis sklepu
- s??owa kluczowe, tagi - b?d? uwzgl?dnianie przy wyszukiwaniu
- kategori? lub kilka kategorii
- miniaturka
- ocena gwiazdka
- mo??liwo??? dodania komentarza

U??ytkownicy b?d? mogli:
- samodzielnie doda? sklep do bazy danych - po r?cznej akceptacji pojawi si? na li??cie
- wyszukiwa? sklep po nazwie, adresie, s??owach kluczowych itd.
- filtrowa? sklepy po:
* dost?pno??ci w danej wersji j?zykowej
* wysy??ce do okre??lonego kraju
- ocenia? i komentowa? sklepy

Administrator:
- ma mo??liwo??? akceptacji/odrzucania nowych wpis??w
- zarz?dzania wcze??niej zamieszczonymi wpisami
- blokowanie (deaktywacja) wcze??niej dodanych sklep??w + mo??liwo??? ich ponowanego w???czenia
- mo??liwo??? ustalania priorytetu dla poszczeg??lnych sklep??w - np. skala 1-10, domy??lna warto??? = 5
Priorytet decydowa?? b?dzie o kolejno??ci wy??wietlania sklep??w na li??cie, w wynikach wyszukiwania itd.
- mo??liwo??? wyr????nienia sklepu poprzez kilka r????nych opcji - np. na??o??enie grafiki zwi?zanej z promocj? na zdj?cie sklepu. Przyk??adowe promocje:
* Tylko dzisiaj 20% taniej
* Oferta na wy???czno???
* Przy p??atno??ci przelewem -5%
itd.
- mo??liwo??? wyboru, kt??re sklepy pojawi? si? na stronie g????wnej w jakiej sekcji.
Przyk??adowe sekcje:
* niedawno dodane
* najbardziej popularne:
* najlepiej oceniane
* polecane przez portal itd.

Wersje j?zykowe. Portal docelowo b?dzie prowadzony w wielu j?zykach - na start polski + angielski.
System musi dawa? mo??liwo??? ??atwego wyci?gni?cia tre??ci do t??umaczenia np. z j?zyka polskiego oraz zaczytanie pliku w analogicznym formacie z wersj? przet??umaczon? - np. j. niemiecki.

18+ Cz???? ze stron mo??e by? o tematyce dla doros??ych. B?dzie to oddzielna kategoria, do kt??rej dost?p b?dzie tylko po potwierdzeniu wieku.

Wygl?d portalu/CMS
Strona musi wygl?da? atrakcyjnie, lekko, by? intuicyjna.
Konieczna wersja responsywna.
Nie narzucam ??adnego konkretnego rozwi?zania.
System mo??e by? zbudowany w oparciu o istniej?ce rozwi?zania lub od podstaw.
Zale??y mi aby system by?? elastyczny, mo??liwy do rozbudowy, wydajny.
Je??li chodzi o kwestie wizualne to ca??kiem ciekawie wygl?da np:
http://www.salephpscripts.com/wordpress_directory/demo/
W naszej wersji nie b?dzie mapy, wyszukiwania po lokalizacji itd.

Powy??sze za??o??enia dotycz? pierwszej wersji portalu.
Prosz? o wycen? dla tej w??a??nie cz???ci.
Powy??sze za??o??enia traktowa? nale??y jedynie jako szkic, z pewno??ci? wymagaj? uszczeg????owienia.

W kolejnej fazie rozwoju wprowadza? b?dziemy obs??ug? produkt??w - zaczytywanie .xml z list? produkt??w ze sklep??w internetowych. Na stronie b?d? w??wczas dwie istotne sekcje:
- Sklepy - czyli funkcjonalno??? realizowana na 1 etapie
- Produkty - po wej??ciu w t? sekcj? widoczne b?d? ju?? konkretne produkty ze zintegrowanych z nami sklep??w.
Proponowany format zgodny ze standardem przyj?tym przez ceneo.
Og??lna forma prezentacji r??wnie?? analogiczna do ceneo

Tej cz???ci prosz? nie wycenia?, pisz? o tym informacyjnie aby rzuci? nieco ??wiat??a na kierunek rozwoju.

Podstawowe szczegóły:

Ogłoszenie od: ?ukasz Madej (0 / głosów: 0)
Kontakt: Wyślij E-mail

Szczegóły ogłoszenia

Identyfikator ogłoszenia: 2376
Oglądalność ogłoszenia:1688
Ogłoszenie wygaśnie: zapytaj czy aktualne? - Wyślij E-mail
Dodane: 2015.11.15
Aktualna ocena: (głosów: 0)


Ogłoszenia tej kategorii Ogłoszenia tego użytkownika Wyślij E-mail Powiadom przyjaciela Drukuj
Partnerzy
Szukaj
   
Mamy 6461 użytkowników oraz 1700 ogłoszeń. Ogłoszenia były 2136856 razy przeglądane.